งานวิจัย/รางวัล

นักศึกษาภาควิชาเคมี หลักส...

นักศึกษาภาควิชาเคมี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัล CERTIFICATE FOR OUTSTANDING POSTER PRESENTATION

นายพินิจ อริยะเกียรติสกุล นักศึกษาภาควิชาเคมี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัล C...

High impact strength and...

High impact strength and low wear of epoxy modified by a combination of liquid carboxyl terminated poly (butadiene-co-acrylonitrile) rubber and organoclay

Chonkaew, W.; Sombatsompop, N.; Brostow, W. (2013). High impact strength and low wear of epoxy modi...

Determination of aerosol...

Determination of aerosol oxidative activity using silver nanoparticle aggregation on paper-based analytical devices

Dungchai, W.; Sameenoi, Y.; Chailapakul, O.; Volckens, J.; Henry, C. S. (2013). Determination of ae...

Active site of the solvat...

Active site of the solvated thiosulfate ion characterized by hydration structures and dynamics

Trinapakul, M.; Kritayakornupong, C.; Tongraar, A.; Vchirawongkwin, V. (2013). Active site of the s...

ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในเค...

ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในเครื่องสำอาง

การปริมาณโลหะหนักบางชนิดในเครื่องสำอาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมโหวด Chem Idol 2557

21 April 2014

โครงการ CHEM IDOL (เคมีเฉิดฉาย)  2557 จัดทำขึ้นเพื่อค้นหานักศึกษาแบบอย่างที่มีคุณสมบัติ ซื่อสัตย์สุจริตและ มีจิตสาธารณะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาในภาควิชาเคมี  

โครงการทอดผ้าป่าภาควิชาเคมีเพื่อการศึกษา

15 June 2014

  เนื่องด้วยในปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ หลายโรงเรียนยังขาดโอกาสทางการศึกษา ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะขยายโอกาสเข้าไปสนับสนุน แต่สถานศึกษาบางแห่งยังขาดการสนับสนุนที่ทั่วถึงจากภาครัฐ โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงอาหาร ห้องสมุด อาคารเรียน ห้องสหกรณ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน  เช่น สมุดหนังสือ  ชุดนักเรียน ชุดกีฬาและอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ ที่จำเป็นรวมทั้งทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีแต่ยากจน   ดังนั้นภาควิชาเคมี จึงเสนอโครงการทอดผ้าป่าเคมีเพื่อการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กในลูกชาวนา ชาวสวน หรือ พ่อแม่มีอาชีพรับจ้าง  โดยโรงเรียนได้งบประมาณของทางราชการน้อยมากไม่พอที่จะบริหารจัดการ ในปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 6 มีนักเรียนชาย 117 คน นักเรียนหญิง 84 คน มีอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว 2หลัง ขณะนี้มีการปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่มีอายุมาก มีการเสื่อมโสมไปตามการเวลา  โดยมีการต่อเติมโรงอาหารเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและจำเป็นต้องย้ายห้องสมุดที่อยู่ภายในโรงอาหารไปอยู่ อีกอาคารที่เป็นเรือนไม้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงห้องสมุด จัดหาครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในห้องสมุด ซึ่งทางโรงเรียนยังขาดปัจจัย อีกจำนวนมาก นอกจากนี้ โรงเรียนยังต้องปรับปรุง ห้องสหกรณ์ และห้องพยาบาลภายอยู่ในห้องเรียน    

ชมรมศิษย์เก่าเคมีบางมด มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษารุ่นน้องประจำปี 2558

16 December 2015

ทุนชมรมศิษย์เก่าเคมี ประจำปีการศึกษา  2558 ชมรมศิษย์เก่าเคมีบางมด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษารุ่นน้องภาคเคมีที่มีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี   โดยในปีการศึกษา 2558 นี้ คุณสิทธิชัย  พี่ศิษย์เก่าเคมีรุ่น 10 และคุณพรรณี  พี่ศิษย์เก่าเคมีรุ่น 4 ได้เป็นตัวแทนชมรมศิษย์เก่าในการมอบทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน (จากนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนทั้งหมด 11 คน)  รวมเป็นเงิน 87000 บาท ในงานวันไหว้ครูของภาควิชา โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนมีรายชื่อดังนี้ ผู้ที่ได้รับทุน  (ทุนภาควิชาเคมีและทุนบัณฑิตเคมีเพื่อการศึกษา) มีจำนวน  9  คน  ดังนี้ 1.  นายติวานนท์   เกตษา       2.  นางสาวภารดี  โพนรัมย์      3. นางสาวธันยนันท์   ครองระวะ     4. นางสาวนันทรัตน์   อัศวสถิตทิพย์      5. นายยศเฉลิม  สุกุ        6. นางสาวรัชนีพัฒน์   ศรีวงษ์         7. นางสาวรัชพร   ช่วยสงค์       8. นางสาวหนึ่งฤทัย   แซ่ตั้ง         9. นางสาวฟ้าใส   ชัยสุนทร                               

เรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม 
 

กิจกรรมภาควิชา

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

งานด้านการพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ...

อบรม โครงการปรับปรุงแผนกิจกรรม...

อบรม โครงการปรับปรุงแผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปี 2557

    โครงการปรับปรุงแผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปี 2557      เนื่องด้วยงา...

โครงการปัจฉิมนิเทศภาควิชาเคมี...

โครงการปัจฉิมนิเทศภาควิชาเคมี 2557

       ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโ...

ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โล...

ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน  และโครงการรู้จักงานรู้จักตน ภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2556

ภาควิชาเคมี ร่วมกับคณะวิทยาศาตร์ เชิญศิษย์เก่า ภาควิชาเคมีมาเป็นวิทยากรเล่าประสบการณ์การทำงาน ...

กิจกรรมทำบุญภาควิชา 2557

กิจกรรมทำบุญภาควิชา 2557

      เนื่องด้วย งานด้านการพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทย...

Code of Conduct - Chemistry

Code of Conduct - Chemistry

อัตลักษณ์ของภาควิชาเคมี

Visitors Counter

208270
Today
32

Your IP: 54.166.141.12
Server Time: 2018-06-18 17:39:07

Map

Contacts

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 10140 
เบอร์โทรศัพท์:  02-470-8840,02-470-8843
เบอร์โทรสาร:   02-470-8843
Email:chmsci@kmutt.ac.th